bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Darmowa Pomoc Prawna
Darmowa Pomoc Prawna
Przejdź do zakładki projektu

Harmonogram

Koło Pszczelarzy w Chodzieży
Koło Pszczelarzy w Chodzieży

Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

CHKG
CHKG
"XXIII Targi Gospodarcze 9 czerwca 2018r. - zapraszamy do udziału!"

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

1406
A A A

Pliki do pobrania


1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
(Załącznik nr 1)
2.
Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (Załącznik nr 2)
3.
Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej (Załącznik nr 3)
4.
Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od osób fizycznych na zasadach określonych wart. 27, 30b, 30c, i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
zasiłkowy (Załącznik nr 5)
5.
Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w
roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (Załącznik nr 6)
6.
Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
(Załącznik nr 7)
7.
Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres zasiłkowy (Załącznik nr 8)
8.
Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach
przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku (Załącznik nr 9)
9.
Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej
sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do
urlopu wychowawczego (Załącznik nr 10)
10.
Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych (Załącznik nr 11)
11.
Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania (Załącznik nr 13)
12.
Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
(Załącznik nr 14)
13.
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (Załącznik nr 12)
14.
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. (Załącznik nr 18)
15.
Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
16.
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
17.
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
18.
Oświadczenie dotyczące formy płatności2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0