bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Darmowa Pomoc Prawna
Darmowa Pomoc Prawna
Przejdź do zakładki projektu

Harmonogram

Koło Pszczelarzy w Chodzieży
Koło Pszczelarzy w Chodzieży

Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

73302
A A A
Porządek obrad XXVII Posiedzenia Rady Gminy w Chodzieży 19.02.2021r. (piątek)
godz. 1300  Sala Narad Urzędu Gminy.

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu:

Nr 26/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież

2) zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Chodzież na rok 2021

3) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021

4) przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2021,

5) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy Chodzież

6) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chodzież na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

7) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębach ewidencyjnych : Kamionka ,na działkach o numerach : 60/2 i części 60/1 oraz Studzieniec ,na działkach numer 3i9 i części 4

8) likwidacji Punktu Przedszkolnego w Nietuszkowie.

9) przyjęcia Programu współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021

10) przyjęcia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Chodzież na lata 2021—2029

11) przyjęcia Gminnego programu wspierania rodzin w Gminie Chodzież na lata 2021-2023

12) wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 2 w budynku numer 42 w Nietuszkowie oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości lokalowej

13) wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 2 w budynku numer 44 w Podaninie oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości lokalowej

14) Rozpatrzenia petycji

15) Rozpatrzenia petycji

16) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież

17) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy fotowoltaicznej w Nietuszkowie

6. Sprawozdanie z działalności przewodniczącego Rady Gminy Chodzież w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Chodzież w okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Gminy Chodzież.


 

(-) Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Śliwińska