bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

972
A A A
Porządek obrad XXI Posiedzenia Rady Gminy w Chodzieży 30.04.2021r. (piątek)
godz. 1330  Sala Narad Urzędu Gminy.

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu:

Nr 28/2021 z dnia 26 marca 2021 r.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież,

2) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież, dla działek oznaczonych numerami ewidencji gruntów: 59/1, 63/2 i 64/1 w Mirowie, obręb ewidencyjny Konstantynowo.

3) wyrażenia zgody do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Ratajach, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 521/15

4) przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Chodzież na rok 2021

5) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Chodzież położonych w miejscowościach Pietronki i Rataje

6) w sprawie przejęcia na mienie Gminy Chodzież nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

7) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

8) sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024

6. Sprawozdanie z działalności przewodniczącego Rady Gminy Chodzież w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Chodzież w okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Gminy Chodzież.


 

 

(-) Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Śliwińska