bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Darmowa Pomoc Prawna
Darmowa Pomoc Prawna
Przejdź do zakładki projektu

Harmonogram

Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

230
A A A

Aktualności : Gmina Chodzież partnerem w projekcie rewitalizacji - „Chodzież Od Nowa...”

Gmina Miejska w Chodzieży otrzymała dofinansowanie na realizację projektu  w ramach Osi priorytetowej  9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.2 – Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”,  Poddziałanie 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, w Ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w wysokości  6.762.145,71  zł co stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych tj.


- z budżetu środków europejskich 5.966.599,17 zł co stanowi 75% kwoty wydatków kwalifikowalnych,

- z budżetu państwa 795.546,54 zł co stanowi 10 % kwoty wydatków kwalifikowalnych,

Wkład własny beneficjenta wynosi 1.193.319,85 zł, natomiast całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 7.955.465 zł.

Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Gminą Miejską w Chodzieży, pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia”, została podpisana w dniu 23 kwietnia 2019 roku.

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez obniżenie przestępczości oraz wzrost integracji społecznej i atrakcyjności turystycznej Miasta.

Obecnie trwa realizacja przedmiotowego projektu a termin zakończenia został określony do dnia 1 września 2021r.

W ramach projektu zostanie zmodernizowany lokal, w którym mieścić się będzie siedziba podmiotu ekonomii społecznej.

Na potrzeby realizacji zadania została zawarta umowa o partnerstwie pomiędzy Gminą Miejską w Chodzieży a Gminą Chodzież.

 

W przystosowanym lokalu na rewitalizowanym obszarze przy ul. Jagiellońskiej 5 w Chodzieży oraz w innych miejscach na terenie Miasta Chodzieży i Gminy Chodzież odbywać się będą wspólne przedsięwzięcia mające na celu zintegrowanie mieszkańców.

Lider czyli Gmina Miejska w Chodzieży i Partner czyli Gmina Chodzież w zakresie planowanych prac wspólnego przedsięwzięcia, realizować będą:
- współpracę gmin w zakresie merytorycznym i formalnym realizacji projektu,
- współdziałanie w realizacji programów edukacyjnych i szkoleniowych,
- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez działania edukacyjne i szkoleniowe,
- wspieranie aktywności społecznej, promocja ekonomii społecznej, doradztwo zawodowe itp.,
- współdziałanie w zakresie integracji mieszkańców,
- współdziałanie w aktywizacji osób starszych,
- współdziałanie w rewitalizacji obszaru,
- współdziałanie w zakresie wprowadzenia na rynek lokalnych produktów wytwarzanych przez

mieszkańców,
- podnoszenie atrakcyjności turystycznej obszarów,
- promocja obszaru, promocja lokalnych produktów,

- współdziałanie w tworzeniu komunikacyjnej spójności obszaru i jego dostępności

zewnętrznej,
- współdziałanie w organizacji spotkań i wykładów, poświęconych konkretnej tematyce, w tym

związanej z procesem wytwarzania produktów lokalnych,
- współdziałanie w zakresie organizacji pokazów filmowych, wieczorków artystycznych,

wystaw lub koncertów,
- monitorowanie projektu oraz sprawozdawczość.

Dodaj swój komentarz
Nazwisko i imię:
* Email:
Treść:

ankieta


ANKIETA
ANKIETA


Gazeta Gminna
Gazeta Gminna


Platforma Komunikacyjna
Platforma Komunikacyjna


Administracja
Administracja
Budżet
Uchwały
Budżet

Mapa Gminy Chodzież
Mapa Gminy Chodzież
Instrukcja

Wielkopolska Jakość
Wielkopolska Jakość

OSP Stróżewo
OSP Stróżewo

Dolina Noteci
Dolina Noteci

Informator turystyczny LGD
Informator turystyczny LGD

Pogotowie dla bezdomnych zwierząt
Pogotowie dla bezdomnych zwierząt
2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0